ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ב מ"ח, תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לו היום, וגם נמסר טלפונית:

במענה לשואלים אודות עמדתי בנוגע לבחירות לכנסת והאם יש שינוי מדעתי בזה בעת הבחירות הקודמות,

דעתי בבחירות הקודמות שבמכתבי ממחרת יום הכפורים תשכ"ו מבוארת שם בטעמי' אשר בתוקפם הם במצב ההוה ועוד ביתר שאת, וכן עמדתי בתקפה.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

בכבוד ובברכה,

מזכיר


מו"ה עזריאל זעליג: סלונים. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקצז, ובהנסמן בהערות שם.

לבחירות לכנסת: ראה גם לקמן אגרת ט'תתב.

שבמכתבי . . תשכ"ו: לעיל חכ"ד אגרת ט'לב. וראה גם לעיל אגרת ט'תרמח-ט.