ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ז חשון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

תלמידות כתות יב-יג-יד מדרשה למורות "בית רבקה" כפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבן מיום י' חשון ע"ד הקבלת פנים לבנות תי' שחזרו מביקורן כאן, ובעיקר על דבר החלטותיהן הטובות.

ועל פי מה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכשיהודי מחליט בתוקף לעשות דבר טוב, נותנים לו כוחות מיוחדים מלמעלה להוציא ההחלטה לפועל, בודאי בנקל תוכלנה להוציא החלטותיהן לפועל, ובפרט שהן קשורות במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר. ויהי רצון שמהן יראו וכן יעשו, וגם אצלן יהי' באופן דמוסיף והולך.

כיון שזכו ללמוד בסמינריון בית רבקה, שענינו השתלמות בשטח החינוך, מצורף בזה העתק מכתב כללי שבודאי יענין אותן. ואף-על-פי שכתוב הוא לבעלי-בתים, אבל יש בו נקודה – החילוק שבין חינוך אצל היהודים לבין חינוך אצל עמים אחרים – שנוגע לכל אחד ואחת, ובפרט השייכים לחינוך.

בברכה שבצדק ובגאון ישאו שמן הניתן לכל אחת ואחת מבנות ישראל – בנות שרה רבקה רחל ולאה, ולהצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.

נ.ב. לסיום מכתבן אודות הגרלה ביניהן לנסיעה לכאן ליו"ד שבט בתור באת-כח של כולן, בכלל נכון הדבר, אבל במה דברים אמורים שלא יפריע ללימודים ולבחינות וכולי. וכמובן אך ורק בהסכמת ההנהלה.


ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר: ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'רכב, ובהנסמן בהערות שם.

מצורף . . כללי: דלעיל אגרת ט'תשסח.

אודות הגרלה כו': ראה גם לקמן אגרת ט'תתג.