ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ז חשון, תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר חיים שי' צורי'

נתני', עמק חפר 4

שלום וברכה!

בהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מיום ד' בתשרי, ואתו הסליחה בעד העיכוב מרוב הטרדות ובפרט ימי החגים שבינתיים.

ובמענה למה שכותב בנוגע ללימוד הא"ב בשיטה המסורתית, ובלשונו "שיטה שהיתה מקובלת בחדר", הנה ראשית כל יש לחלק בזה שני ענינים:

הא') השיטה עצמה, היינו ללמד את הילדים את הא"ב בקריאת שם האותיות, אלף בית, וכו' לפי הסדר, מוקדם ומאוחר, וגם לימוד התנועות כך, בשמותיהן ובצירופן עם האותיות בסדר מסודר.

הב') אופן ההוראה בשיטה זו, זאת אומרת המתודיקה, שזוהי חכמה מיוחדת. שהרי צריך לדעת איך להשתמש בשיטה אפילו הטובה ביותר. שהרי שנים משתמשים בשיטה מסויימת ואחד מצליח והשני לא, או פחות. וכשרואים שאין מצליח בשיטה מסויימת אין לדון מזה על עצם השיטה, כי צריך לקבוע אם יודע הוא כיצד להשתמש בשיטה זו ועושה כן.

והנה בנוגע לסעיף א' – יסוד הדבר ללמד על פי סדר הא"ב וכו' יסודתו בהררי קודש כידוע ומפורסם, ואין כאן המקום להאריך בזה, ובודאי יוכל למצוא כל המקורות לזה. ולא רק שאין רשאים לוותר על שיטה זו, אלא כל הפוגע בזה פוגע הרבה בהשרשת רגש הקדושה בנפש הילד.

ולכן אפילו אם תמצא לומר (שבאמת אין המציאות כן) שהלימוד באופן האמור לא כל כך מעניין וכו' לגבי שיטות חדישות, אין זה מצדיק את הנסיגה מהשיטה המקודשת ולנקוט בשיטה חדישה ששכרה יוצא בהפסדה.

אבל באמת, אם מתבוננים בדברי חכמינו ז"ל אסתכל באורייתא וברא עלמא ודרכי' דרכי נועם, ברור הדבר שבאם רק ישתמשו כראוי באופן ההוראה של הא"ב מתאים להוראות תורתנו הק' יצליחו לא רק בעניני הקדושה הקשורים בשיטה האמורה אלא גם פשוט בעצם הלימוד והתקדמות הילד. וראינו גם מן הנסיון, אשר המורים שהתמחו בידיעת דרכי ואופני הלימוד של התחלת הקריאה, נוכחו לדעת שדוקא הלימוד בשיטה זו הוא הכי מוצלח. ולדוגמא, ידועים לי כמה מוסדות להכשרת מורים באירופה ובארצות הברית, אשר בלימוד המתודיקה להתחלת קריאה ביכרו את לימוד הא"ב כפי המסורה על כל שיטות אחרות, אלא שכמובן שהשיטה עצמה צריכה לימוד כיצד להשתמש בה.

ולאור הנ"ל, לא רק שאין להחליף את השיטה, אלא שיש לעודד את המורים המשתמשים בה, ואלה שמשום מה מתקשים בה, יש להפנותם למומחים אשר נוסף ליראת שמים שלהם בקיאים הם בהדרכת מורים אלו כיצד ללמד את תלמידיהם באופן הכי טוב על פי שיטה הנ"ל.

ובטוחים אנו בכ"מ, בתור מדריך פדגוגי מטעם משרד החינוך בבתי ספר דתיים, שיתבונן ויתוודע יותר בכל הנ"ל, ויעזור גם בעצמו ככל האפשר בזה, ויהי' מן המזכים את הרבים, אשר זכותו גדולה מאד וקיימת לנצח.

תשואות חן על התעניינותו במוסדות חב"ד.

בתקוה להתבשר טוב ובברכת כט"ס,

הרב ח.מ.א. חדקוב


מר חיים צורי': מדריך מטעם משרד החינוך בבתי ספר ממלכתים דתיים.

כל המקורות לזה: ראה לעיל חי"א ע' ט, חכ"ב ס"ע כד. וש"נ.

אסתכל באורייתא וברא עלמא: זח"ב קסא, ריש ע"ב.

ודרכי' דרכי נועם: משלי ג, יז.