ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ח חשון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מרת עלקא תחי' רוזנפלד

ברכה ושלום!

מכתבה מאור ליום ט' חשון נתקבל, ות"ח על הבשורות טובות שבו.

ובמענה על שאלתה, מובן שכל הענינים שרוצים לעשות צריכים להיות בדרכי נועם ושלום, שזהו כמו שנאמר דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום. ובפרט בענינים שכותבת, שכשיראו בזה גישה של דרכי נועם הרי זה גופא יעזור בענין. נוסף על נקודה כללית, שהמדובר ראוי לכבוד והוקרה בעד התמסרותו לחינוך ופעילותו בזה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר