ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ח חשון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה עוסק בצ"צ וכו'

שלום וברכה!

רק ימים אלו נתקבל ספר המשניות צילום אמשטרדם תכ"ד, והנני מודה לו על שימת לבבו לשלחו לי, וגם בעד הקורת רוח שגרם לי בראותי שעושים מזכרת ונחת רוח לנשמה. ובפרט שנעשה בהידור. שאם בכל הזמנים הוראת התורה – התנאה לפניו במצוות, ספר תורה נאה כולי, על אחת כמה וכמה בתקופתנו דרגילים לדרוש שיהי' הכלי מפואר ועל ידי זה באים להנמצא בתוכו חכמה מפוארה.

ויהי רצון שממנו יראו הרבה וכן יעשו, בהזדמנויות של שמחה וטוב, בטוב הנראה והנגלה, לעשות להם ציון בעניני תורתנו הק', תורת חיים, ולימודה באור וחיות, וכהוראת חכמינו ז"ל לימוד המביא לידי מעשה, וגדול זכות המזכה את הרבים.

בכבוד ובברכה.


מו"ה אלי' משה: בהעתק המזכירות: גניחובסקי, אצל זוסיא וילימובסקי.

התנאה לפניו במצוות: שבת קלג, ב. וראה לעיל חכ"ה ע' סא. וש"נ.

הכלי מפואר . . חכמה מפוארה: להעיר מתענית ז, סע"א. פרש"י ד"ה פתיא אוכמא – ע"ז טז, ב.

וכהוראת חכמינו ז"ל: קידושין מ, ב. וש"נ.

וגדול זכות המזכה את הרבים: ראה אבות פ"ה מי"ח.