ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ב חשון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בהוספה לדברים שבע"פ שמסרתי על ידי שלוחי שי', ברכתי לבבית ליום ההולדת, רצוני לכפול גם בכתב – שיאריך ימים ושנים טובות ביחד עם בני ביתו שיחיו, ובבריאות הנכונה ובשמחה וטוב לבב ימלא תפקידו עתה ובעתיד במילואו ובשלימותו, ובסגנון חכמינו ז"ל שלם וטוב לשמים ולבריות, שלם בגופו ובנפשו ובתורתו, ומתוך שלום בארצנו הקדושה כמו שנאמר ונתתי שלום בארץ גו' וחרב לא תעבור בארצכם, אני הוי' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים גו' ואולך אתכם קוממיות.

כבר נדפסו דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר: "ידוע המנהג שקבל אדמו"ר הזקן . . מרבו בשם רבו מורנו הבעש"ט, לאמר הקאַפּיטל תהלים המתאים למספר שנותיו אחר תפלת שחרית קודם אמירת השיעור תהלים בכל יום כנהוג". אשר על פי זה, מזמור תהלים שמתחיל מר לאמרו בראש חודש כסלו הבע"ל הריהו מזמור פ"א.

ויהי רצון שיקויים בו הנאמר במזמורו: אנכי ה"א המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו – בתוככי שאר הברכות אשר במזמור האמור.

וכבר נדבר בהזדמנויות שונות דיוק הכתוב המעלך מארץ מצרים, שלא כרגיל ברוב המקומות, כולל גם הכתוב דריש פ' בחוקותי הנ"ל הוצאתי מארץ מצרים. כי הדיוק וההדגשה כאן הוא המעלך, רוצה לומר עלי' מכל ענינים של ארץ מצרים, וכמובן ולכל לראש מענין העקרי דמצרים – מיצר וגבול מדידה והגבלה, שזהו הקדמה וביאור להבטחה שלאחרי זה: הרחב פיך ואמלאהו. כי הרחבה זו אין בה כל תנאים והגבלות, כי אם תלוי' באדם, והובטח שכל כמה שתהי' ההרחבה – יקויים ואמלאהו.

והביאור הוא כאמור, שכיון שמקדים אנכי (מי שאנכי, דלא איתרמיז בשום אות וקוצא כלל) הוי' (המהוה כל הבריאה והעולמות כולם) אלקיך (כוחך וחיותך; אשר אף שברא את האדם נשמה בגוף מוגבל ברמ"ח אברים ושס"ה גידים וכו', הגבלה בכל הפרטים והענינים, הנה על ידי שאנכי הוי' הוא כוחך וחיותך, הריני) המעלך מארץ מצרים (מיצרים וגבולים; שעל פי זה מובן ואפילו פשוט שאם רק) הרחב פיך (הרי תיכף ומיד) ואמלאהו.

וכדי לשלול דעת כל הספקנים והמפקפקים וכו', מעתיק הצ"צ ברשימותיו לתהלים על הכתוב הרחב פיך ואמלאהו: ופירש רש"י הרחב פיך לשאול ממני כל תאות ליבך ואמלאהו ככל אשר תשאל אמלא. וגם פירוש הראב"ע: כאשר תאמין כי אנכי ה' העומד לנצח, התענג עלי שתבקש בפיך כל רצונך ומשאל לבך ואמלאהו.

בהוקרה ובכבוד ובברכה, ובפ"ש כל המשתתפים שי' בחגיגת יום ההולדת בכל מקום שהם, וביחוד בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, בביהכ"נ וביהמ"ד "צמח צדק" אשר בירושלים עיר קדשנו תובב"א, ובכפר חב"ד – מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר זכה מר והצליח להיות מראשי בוניו ומבססיו ומרחיביו, כן יוסיף גם בעתיד מוסיף והולך ואור.

ובאיחולי למר שיבש"ט בקרוב אשר מילא ה' דברו: כמעט (בשעה מועטת) אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי. ויאכילהו (לישראל) מחלב חטה ומצור דבש אשביעך,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

בקשתי וזרזתי לגמור ולהוציא לאור מדרושי ורשימות אדמו"ר הצ"צ מכתבי יד על ספר בראשית, בהוספה על הנדפסים מכבר. וזה יצא ראשונה על פ' בראשית ונח. זירוז למען יגיע ליד מר ליום הולדתו ותהי' זה תשורה ושי מתושבי כפר חב"ד הם בניהם ובנותיהם שליט"א, וגם שי משלי. ובמיוחד אשר אחד הדרושים הוא ד"ה להבין ענין הברכות, [דרוש ארוך מאדמו"ר הזקן, בתוספת הערות הגהות ומ"מ וקיצורים מאדמו"ר הצמח צדק]. ותקותי שגם הספר יגיע למר בעתו ובזמנו.

זה עתה קבלתי המכ' מט"ז חשון. ות"ח ת"ח על גודל הנחת רוח וקורת רוח מתוכנו, מתחיל מהבשורה טובה שנתקיימה החזקה שליח עושה שליחותו, השלוחים שעלו מהכא להתם ומסרו הברכה ליום ההולדת, בתוספת ענינים אודות ארצנו הק' תובב"א וכו', ומסיים בבשורה הטובה, אישור הידיעה שקבלתי מאנ"ש שיחיו, אשר אור לראש חודש כסלו יתפלל מר בביהכ"נ צמח צדק ובערב אותו יום יהי' בכפר חב"ד.

ויהי רצון אשר כבכל דבר טוב, ובפרט טוב לשמים וטוב לבריות, יומשך מזה – פירות טובים וגם כן – לשמים ולבריות וכו'.

לכתבו אודות הדפסת כרך מאמרי אדמו"ר הזקן שהי' מוכן לדפוס וכו', מצטער אני – שכנראה בעתו לא קיבל מר כרך האמור, כרך השלישי של מאמרי אדמו"ר הזקן, והוא ספר מאמרי אדמו"ר הזקן – תקס"ב, אשר נדפס לפני שנים אחדות. והרי גם נזכר בקובץ הק"ן במאמרו של הרב עדין שי' שטינזלץ, בהערה לבסוף, כי נדפס לאחרי כתיבת מאמרו בהקובץ. ובקשתי אז אשר ישלחו למר תיכף את הספר הנ"ל.

באוצר הכתבי-יד אשר כאן ישנם עוד שני ביכלעך בפורמאַט קטן, אשר רובם הם מאמרי אדמו"ר הזקן (חלק חשוב מהם – מאמרים קצרים) וחלק מהם, כנראה, נדפס בס' בונה ירושלים ובס' מאה שערים. אבל כפי הרשום בזכרוני ישנם ביניהם כמה מאמרים שעדין לא נדפסו. ומקום לומר אשר גם במאמרים שנדפסו כבר – יש כמה שינויים בביכלעך אלו. כמה תהי' כמות מאמרים הנ"ל, האם כדי ספר כספרים שהו"ל עד עתה או יותר מזה וכו', אפשר יהי' לדעת רק לאחרי הליקוט והעיבוד וההשואה עם שאר המאמרים הנדפסים ואלה אשר בעוד כתבי יד שבכאן. כמה זמן יארך הליקוט והעיבוד ג"כ קשה לשער. אף על פי כן מצאתי לנכון להודיע למר עד"ז, שהרי בודאי הכל בהשגחה פרטית ובפרט בנוגע לתורה ופנימיות התורה אשר בימינו נתגלתה בתורת החסידות. ועל מר להחליט האם זהו מתאים למה שעלה בדעתו ומחשבתו שכותבה. וחילוק העקרי שבזה הוא – שבה בשעה אשר "ספר תקס"ב" הרי נעתק בגוף כתי"ק אדמו"ר האמצעי, הנה המאמרים אודותם כותב אני בזה – הם כת"י מעתיקים [אף שכנראה העתיקו מגוף כתי"ק או מכתב-יד מוגה].


מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

ובסגנון חכמינו ז"ל: ראה קידושין מ, א. שבת לג, סע"ב. פרש"י עה"פ וישלח לג, ח (ע"פ ב"ר פע"ט, ה).

כמו שנאמר: בחוקותי כו, ו ואילך.

כבר נדפסו: אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י אגרת ג'שנה. קובץ מכתבים לתהלים. וראה סה"מ י"א ניסן ח"א ע' 1. וש"נ.

במזמורו: פא, יא.

וכבר נדבר: ראה גם שיחת ש"פ חיי שרה שנה זו (שיחות קודש ה'תש"ל ח"א ע' 201 ואילך). לקו"ש ח"י ע' 75 ואילך.

דמצרים – מיצר וגבול: ראה תניא פמ"ז. תו"א וארא נז, ב ואילך. ועוד. בהנסמן בהגש"פ עם לקוטי טעמים, מנהגים וביאורים ח"ב ע' תשנז, הערה ד"ה יציאת מצרים.

הרחב פיך . . אין בה . . והגבלות: ראה גם לקו"ש חכ"ב ע' 241 הערה 4. שיחת י"ג ניסן ה'תשמ"ב (התוועדויות ח"ג ע' 1261 ואילך).

אנכי (מי שאנכי . . וקוצא כלל): ראה לקו"ת פנחס פ, ב. ובכ"מ.

דלא איתרמיז כו': ראה זח"ג רנז, ב (ברע"מ).

הוי' (המהווה: דהוי' הוא לשון מהוה – תניא שעהיוה"א רפ"ד. וראה זח"ג שם. פרדס שער א (שער עשר ולא תשע) פ"ט.

אלקיך (כוחך וחיותך: ראה טור או"ח סוס"ה. שו"ע אדה"ז שם ס"ב-ג. וראה לקו"ת בלק עג, ג. פינחס פ, א. ובכ"מ.

ברשימותיו לתהלים: יהל אור ע' רצד.

בארץ . . שנה: עקב יא, יב.

כמעט . . אשביעך: תהלים פא, טו; יז (ובפרש"י).

פ' בראשית ונח: אוה"ת בראשית כרך ג, שבפתח דבר שלו התאריך הוא: עש"ק כ"ף מ"ח, ה'תש"ל.

אחד הדרושים: באוה"ת הנ"ל תקנא, א ואילך.

החזקה שליח עושה שליחותו: עירובין לא, ב. וש"נ.

שכנראה בעתו כו': להעיר מלעיל חכ"ג אגרת ח'תתצו.

נדפס לפני שנים אחדות: תאריך הפתח דבר הוא: כ"ף מנחם אב, ה'תשכ"ד.

בקובץ הק"ן: י"ל לקראת כ"ד טבת ה'תשכ"ט – ראה שם ס"ע 94.

מאמרי אדמו"ר הזקן . . קצרים: רובם נדפסו לאח"ז בספר מאמרי אדה"ז הקצרים (קה"ת, תשמ"א).

ועל מר להחליט כו': ראה גם לקמן אגרת ט'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.

ספר תקס"ב . . אדמו"ר האמצעי: ראה לעיל שם.