ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ישעי' שי' אברך

רח' ברנדייס 20, תל אביב

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אודות הספר שמתכוננים להו"ל ומציע שאשתתף בקובץ זה בדברים או אגרת וכולי.

הנה, כידוע, אין זה מן הנוהג אצלי כלל להשתתף בקובצים וכדומה, ואתו הסליחה.

לאידך, בודאי ידוע למר שיש כמה מכתבים ממני שיצאו בהזדמנויות שונות ישר – כביטוי במכתבו – לאחד מגדולי היהודים בדורנו, אלא שבזה, כמובן, עליו לפנות ישר אל מקבל המכתב.

אף כי מאז נפגשנו אישית לא שמעתי מכ' באופן ישר, תקותי אשר הכל בסדר אצל מר, וסדרו של איש היהודי הריהו מתאים להוראת תורתנו, תורת חיים, להיות מוסיף והולך בטוב וישר ובקודש מזמן לזמן.

בכבוד ובברכה.


כידוע: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תרלג (ע' שטו). חכ"ב אגרת ח'תרמז. לקמן אגרת ט'תתקכב.

להוראת תורתנו: ראה ברכות כח, א. וש"נ. תנחומא חיי שרה ה.