ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכל המשתתפים בחנוכת הבית – "בית חיים שאול" – דישיבת אחי תמימים בראשון לציון בארצנו הק' תוב"ב ע"י משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר חנוכת הבית בט"ו לחודש זה, חודש שסיומו וחותמו בימי החנוכה, שבזה גם כן ענין של חנוכת הבהמ"ק. והרי כל בית כנסת ובית מדרש (ישיבה) נקרא "מקדש מעט". ובפרט שמלאכת המשכן נגמרה בכסלו, בכ"ה בו.

ויהי רצון שהבית ימלא תפקידו שיהי' בית גדול, וכפירוש חכמינו ז"ל, שמגדלין בו תורה ומגדלין בו תפלה, שזוהי נקודת ישיבות אחי תמימים ותומכי תמימים, שלומדים בהן תורה חדורה יראת שמים ותפילה.

ובפרט שהבית נקרא על שם מייסד ישיבה האמורה – שמסר נפשו על לימוד תורה ביראת שמים.

התקוה חזקה שרוח המסירת נפש של המייסד תשפיע על הלומדים שי' בבית הזה, וכן יהי רצון שרוח המסירת נפש תשפיע גם על התומכים שי' בהישיבה ומשתתפים בבנינה, בתוככי כל עניני הישיבה בראשון לציון, שגם התמיכה תהי' חדורה במסירת נפש ורצון מתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"ספר זכרון לר"ש ברוק" (ראשל"צ, תשל"א) ע' 132. "בכרם חב"ד" גליון 13 (שבט תש"ל) ע' 2.

בימי החנוכה . . חנוכת ביהמ"ק: ראה לקו"ש ח"י ע' 279. ח"כ ע' 633 בהערה. חכ"ה ע' 379, ובהערות שם.

בית כנסת ובית מדרש . . מקדש מעט: ראה מגילה כט, א.

שמלאכת המשכן נגמרה בכסלו, בכ"ה בו: ילקוט שמעוני מלכים רמז קפד.

בית גדול: מלכים-ב כה, ט.

וכפירוש חכמינו ז"ל: מגילה כז, רע"א.

מייסד ישיבה האמורה: הרה"ת וכו' ר' חיים שאול ע"ה ברוק.

במסירת נפש ורצון: ראה תורה אור מקץ לו, ב. ובכ"מ.