ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ז' כסלו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר דוד שי' גרינברג

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום כ"ח חשון, בו כותב אודות משפחה שמוצאה מחב"ד ועלתה לארץ ישראל לאחרונה ממדינה ההיא, ויש לה בעיית דירה וכולי.

הנה ידוע אשר אין דעתי נוחה כלל ממה שמבזבזים סכומים עצומים לפי ערך בשביל לדור דוקא במקומות מסויימים באה"ק ת"ו, אף שקל יותר להשיג דירה במחירים ותנאים מתאימים לפי ערך בשכונה של יראי-שמים מחוץ למקומות המסויימים.

בנידון זה הרי יסדנו לא כבר ישוב לעולים ממדינה ההיא, ושמו "נחלת הר חב"ד" בסמיכות לקרית מלאכי, בשביל עולים ובתנאים הכי נוחים שלא בערך לשאר המקומות באה"ק ת"ו.

ומהנכון אשר המדובר אודותיו כותב יתקשר בענין זה עם הרב אפרים שי' וואלף (ת.ד. 46, לוד), באם מעונין להתיישב שם ורוצה לקבל פרטים בזה.

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. כיון שכל ענין בהשגחה פרטית, וכותב בסוף מכתבו שהוא מורה בבי"ס תיכון בירושלים עיה"ק ת"ו, תקותי שמנצל השפעתו להחדיר בהתלמידים יראת שמים ואהבת ה' והליכה בדרכיו בלי פשרות. ואם מוכרח זה בכל מקום, על אחת כמה וכמה בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ובודאי לדכוותי' האריכות בזה אך למותר.


יסדנו . . "נחלת הר חב"ד": ראה גם לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם.

בארץ . . שנה: עקב יא, יב.