ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ט' כסלו, ה'תש"ל]

הערתו אינו ברורה כל צרכה. וכנראה שצירף שני אופנים שונים בהחלט – בנוגע להשינוי במנין הימים שאפ"ל בין 1) הנמצא מצד אחד של קו התאריך 2) העוברו ממזרח למערב ג) העוברו ממערב למזרח.

המדובר בהשיחה הוא רק בהשינוי – ע"י העברת הקו – בהסדר דהימים בספה"ע, בשבוע וכו'.

אפשרי עוד שינוי נוסף – ע"י הליכתו ממזרח למערב או להיפך שעי"ז מקצר או מאריך מדת המעל"ע, שזה דורש שקו"ט מיוחדת וקשה – למצוא יסודות בש"ס וכו' – ע"ד שבת (קיח, ב) ממכניסי שבת בטבריא וממוציאי שבת בציפורי, אבל לא זהו ממש. וק"ל –

ועד שבימינו – הרי אפשר שיסובב כדור הארץ כמה פעמים במעל"ע אחד ותזרח לו השמש כ"פ במעל"ע זה ופשיטא שלא יספור ספה"ע ע"פ שקה"ח אלו (או – ימות השבוע). וראה ס' שצויינו בקצש"ע – שערים המצוינים בהלכה ריש הל' שבת. ועוד.

אזכיר עה"צ.


נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 295 והוגהה ע"פ צילום כתי"ק. והיא למו"ה עזרא שוחט.

הערתו: ראה גם לעיל אגרת ט'תשנט, ובהנסמן בהערות שם.

המדובר בהשיחה: ראה שם.