ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ד כסלו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר צבי שי' איצקוביץ

ראש עירית לוד

שלום וברכה!

מזמן לזמן אני דורש לשלומו מאנ"ש שי' תושבי לוד ומקבל גם אישית פ"ש ממנו על ידי המבקרים משם. ועתה התענגתי במיוחד לקבל פ"ש ממנו על ידי הרב אפרים שי' וואָלף שמסר לי גם כן מכתבו מיום ט' בכסלו.

ויהי רצון שרבות בשנים יבשר טוב בעניניו הפרטיים, וגם כן – וגם זה עיקר – בשורות טובות בעניני העיר, ובמיוחד בנוגע לשיכוני ומוסדות חב"ד, כיון שזכה שההשגחה העליונה נתנה לו הזכות והאחריות למלא תפקיד ראש עירית לוד.

ואף על פי שאחריות גדולה היא, אבל הרי אמרו רבותינו זכרונם לברכה שאין הקדוש ברוך הוא דורש לפי כוחו, אלא לפי כוחם של בריותיו, וביחד עם התפקיד נתן לכ' הכוחות למלא תפקידו במילואו ועל הצד הכי טוב, ובנקודה הפנימית שהעיר תתאים למשימתה להיות עיר ואם בישראל, בארץ הקודש, אשר עיני ה"א בה – תמיד – מראשית השנה ועד אחרית שנה, ולשמש דוגמא לשאר הערים בישראל.

ואחרון אחרון חביב, ברכת מזל טוב להיכנס בנו משה שי' לעול מצוות, ויהי רצון שיקבל עליו עולה של תורה ועול מצוות בלבב שלם ובטוב לבב, ויצליחו הוא עם זוג' תחי' לגדלו עם כל ילידיהם שיחיו, בנוסח המסורתי, לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה בשובה ובנחת.

בכבוד ובברכה.


מר צבי איצקוביץ: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרז, ובהנסמן בהערות שם.

אמרו רבותינו זכרונם לברכה: ראה במדב"ר פי"ב, ג. תנחומא נשא יא.

עיר ואם בישראל: ראה שמואל-ב כ, יט.

אשר . . שנה: עקב יא, יב.

ואחרון אחרון חביב: פרש"י עה"פ וישלח לג, ב (מב"ר פע"ח, ח). ועוד.