ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, טו"ב כסלו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

נשי ובנות חב"ד בארצנו הקדושה תוב"ב

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קראתי מכתבן מיום ט' בכסלו עם דו"ח מפעולותיהן וההחלטות הטובות להגברת הפעולות בכמה שטחים מתכניתן. ויהי רצון שחפץ ה' בידן יצליח, ויהי נועם ה' עליהן ומעשה ידיהן, ללכת מחיל אל חיל בהפצת היהדות ועניני', חדורים ברוח וחיות ואור החסידות.

ובודאי ינצלו במיוחד ימי סגולה אלה, גאולת רבנו הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך, אשר הדגיש תפקידה הגדול של האשה הישראלית בתור "עקרת הבית", שהיא הקובעת במדה הכי חשובה כל עניני הבית והנהגת הבית. וידוע אשר במשפחת אדמו"ר הזקן הי' נוהג שהנשים היו יודעות ספר ומהן גם מלומדות – אף שזה הי' נדיר באותם הימים, כיון שלא הי' הכרח כל כך בתנאי החיים אז – כמסופר וגם מפורסם בספר הזכרונות של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

וכיון שהודיעו אותנו את כל זאת, ובכמה פרטים, מוכח שהוא הוראה לכל אחד ואחת מאתנו. ואדרבה עוד ביתר שאת וביתר עוז בדורנו זה, שחינוך הבנות הוא צורך חיוני ממש, כמובן ופשוט.

וכן בטח ינצלו ימי החנוכה הבאים לאחרי ההכנה דחג הגאולה, ומענין לענין באותו ענין, וכמאמר חכמינו ז"ל "אף הן (הנשים) היו באותו הנס" – להתחזק בפעולות הפצת נר מצוה ותורה אור, מוארים באור וחיות חסידותיים, באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, כהוראת נרות חנוכה, שמוסיפים באורם מיום ליום, אף שבכל יום מספיק מספר הנרות כמו שהוא על פי הסדר, אבל צריך שיתוסף עוד נר למחרת וכן למחרתים וכולי, ומה שהי' מספיק תמול לא מספיק היום, ומה שמספיק היום אינו מן המדה ליום מחר. וקל להבין, שהרי נצטוינו להעלות בקודש. וכאמור כמה פעמים, שציווי התורה הוא גם נתינת כח מלמעלה למלא הציווי במילואו, ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

ברכה לחג הגאולה בהיר ולימי חנוכה מאירים ולהצלחה מופלגה בכל הפעולות, שהן גם הצינורות להמשיך ולקבל ברכות ה' בכל המצטרך להן ולבני ביתן שיחיו, בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובאופן דמוסיף והולך.


שחפץ ה' בידן יצליח: ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

ויהי נועם . . ידיהן: ע"פ לשון הכתוב – תהלים צ, יז.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

"עקרת הבית": ראה ב"ר פע"א, ב. זח"א קנד, א. אוה"ת נ"ך ח"ב ע' תתעא ושם ע' תתנח ואילך.

וידוע . . בספר הזכרונות: ראה גם לעיל אגרת ט'תשפז, ובהנסמן בהערות שם.

וכמאמר חכמינו ז"ל: שבת כג, א.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תשעט הערה ד"ה נר מצוה.

כהוראת נרות חנוכה: ראה שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.

נצטוינו להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.

שציווי התורה . . נתינת כח: ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.