ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"א כסלו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יחיאל הכהן שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו ממוצאי שבת-קודש דחג הגאולה. ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב מצב בריאותו.

ויהי רצון שההטבה בזה ובכל עניניו בגשמיות וברוחניות גם יחד תהי' הלוך וטוב מוסיף והולך, כהוראת ימי חנוכה המתקרבים ובאים.

ובפרט שמזרע אהרן הכהן הוא, שענינם ותפקידם הוא, ככתוב בתורת משה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל.

לפלא שזה זמן רב לא ראיתי מפרסומיו, פרט למה שכתב על דבר ספרו של ידידנו הד"ר ניסן שי' מינדל. וממנ"פ קשי': שאם לא פירסם דבר, הרי מאחר שחננו ה' בכשרונות עט סופר מהיר ויכול לכתוב בשפת המדינה, ולאידך מצב היהדות בכלל, ובתוככי הנוער בפרט, הוא כל כך מבולבל, הרי איך יכול לחשות? ואם פירסם, אלא שלא שלח לכאן, אע"פ שיש ליישב בדוחק, מכל מקום פלא, שהרי תכלית הנדפס שיגיע לחוגים הכי רחבים.

פשוט שאין כונתי לעורר קשיות ולהתאונן על העבר, כי אם הצד המעשי שבזה בהנוגע להוה ולעתיד.

בכבוד ובברכה לבריאות טובה ולבשורות טובות ולימי חנוכה מאירים בנר מצוה ותורה אור.

נ.ב. כיון שכנראה אין לו מי שידפיס על מכונת כתיבה בלה"ק, יכול לכתוב ג"כ באנגלית, אף על פי שמעריך אני במיוחד שמכתב הקשור בחג הגאולה די"ט כסלו כתבו דוקא בלשוננו היא לשון הקודש.


כהוראת ימי חנוכה: ראה שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.

ככתוב: ברכה לג, יו"ד.

עט סופר מהיר: ע"פ תהלים מה, ב.

בנר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תשעט הערה ד"ה נר מצוה.