ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"א כסלו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הנהלת גמילת חסדים

ע"י בית המדרש ליובאוויטש מאָנטרעאַל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבם מיום ו' כסלו עם הדו"ח המצורף אליו.

ובהתאם לכתבם, אזכיר על הציון שיצליחו במפעלם הנעלה בהצלחה רבה ובאופן שתהא הפרנסה מצוי' אצל אחינו בנ"י ויהי' ענין הגמ"ח באופן דגמ"ח לעשירים, וכל המתעסקים בזה יוסיפו חיל בכל פעולותיהם הטובות ומתוך כך גם בכל עניניהם, כסיום וחותם חודש זה, אשר הכל הולך אחר החיתום, המה ימי חנוכה, שהלכה כבית הלל, דמוסיף והולך בנר ואור מיום ליום, נר מצוה ותורה אור.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ולימי חנוכה מאירים,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 473.

דגמ"ח לעשירים: ראה סוכה מט, ב.

הכל הולך אחר החיתום: ברכות יב, א.

שהלכה כבית הלל דמוסיף והולך: שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ג. שו"ע או"ח סתרע"א ס"ב.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תשעט הערה ד"ה נר מצוה.