ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"א כסלו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר חיים יהודא שי'

שלום וברכה!

בעתו מסר לי הרב חדקוב שי' ע"ד קישור המכתבים ומה ששלח, וגם בקשת ברכה, והזכרתיו עה"צ וכן זוג' תחי'.

ולפלא שלא שמעתי ממנו, אף על פי שדרשתי עליו ע"י ידידינו שי'.

ובבואנו מי"ט כסלו ולקראת ימי החנוכה המתקרבים ובאים, אאחל למר שהכל יהיה כהוראת ימי חנוכה מוסיף והולך מוסיף ואור, וכרצון אדמו"ר הזקן להראות ולהוציא בפועל שג' אהבות – אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל – חד הוא. שהרי אם אוהבים יהודי צריך להשתדל שיהיה אוהב תורה ואוהב ה', ואם אוהבים אותו בפועל צריך להשתדל שיהיה אוהב ה' ואוהב התורה בפועל, עד שהנהגתו היומיומית בפועל תהי' בהתאם לזה. והקישור בין אהבת ה' ואהבת ישראל מבואר בפרק לב בתניא, וכמדובר כמה פעמים שהסדר בתניא ג"כ חשוב, והרמז שהעניין מובא בפרק "לב" הוא רב משמעות.

מוסג"פ לקוטי שיחות מהנדפס פה מזמן לזמן, ובזה ג"כ ענין שדברנו. ויישר חילו של מר שלא התחשב עם אלה שרצו להשפיע עליו להפך, והדפיס ופירסם השקפה זו. וחבל מאד מאד שמקבלי השקפה זו, שמספרם הולך ומתרבה, לא הספיק לזה שכנוע בשכל, כי אם בעוה"ר ע"י מעשים בכל יום מהפצועים וכו' וכו'. וקשה להאריך בדבר המצער ועד לאחת (בלשון חכמינו ז"ל, מנחות יח, א', תוס' ד"ה עד).

בברכה לימי חנוכה מאירים ולבשורות טובות.


מר חיים יהודא: פלדי. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תשח, ובהנסמן בהערות שם.

כהוראת ימי חנוכה מוסיף והולך: שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.

שג' אהבות . . חד הוא: סה"ש קיץ ה'ש"ת ע' 2 ואילך. וראה לקו"ש ח"ב ע' 499. וראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תשא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תתכד. ט'תתכה. ט'תתכו. ט'תתלה. ט'תתנז. ט'תתנט. ט'תתסא. ט'תתצח. ט'תתקנא.

וכמדובר כמה פעמים . . בפרק "לב": ראה בהנעתק ב"מ"מ, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" (קה"ת, תשנ"ח) רפל"ב. וש"נ.

לקוטי שיחות . . ענין שדברנו: כנראה הכוונה ללקוטי שיחות שי"ל לקראת שבת פ' ויצא ה'תש"ל (נדפסה לאח"ז בלקו"ש ח"ה שיחה ב' לפ' ויצא), שבהערה בסופה (לקו"ש שם ע' 149) מאריך לבאר איך שמושלל לומר שכבר היתה "אתחלתא דגאולה". וראה גם לעיל אגרת ט'תריג, ובהנסמן בהערות שם.

מהפצועים כו': שב"מלחמת ההתשה".