ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ג' דחנוכה, ה'תש"ל]

באם אין חשש כלל וכלל – שעי"ז יבוא מי מהשומעים לעבור על הלאו דאל תפנו גו' (יד הל' ע"ז ב, ב: שלא לקרות כו' כלל! ושם ב, ג שיש בזה – קרוב לודאי – עוד לאו דלא תתורו גו').

ולהשתתף בדיאַלאָגן וכו' וכיו"ב. באם יש איזה חשש – למה להכנס לכ"ז, ובפרט בענין שאפילו אביזרייהו כו' ובתקופתנו וכו'.


נכתבה על גליון המכתב מג' דחנוכה ה'תש"ל.

באם אין חשש: מענה לשאלה – אם להסכים לדרוש בנושא אותו האיש על פי הגמרא.

דאל תפנו: קדושים יט, ד.

דלא תתורו: שלח טו, לט.

ולהשתתף בדיאַלאָגן וכו': ראה גם לקמן אגרת ט'תתסב. וראה גם "התקשרות" גליון כג ע' 9 ואילך.