ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי החנוכה, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוהר"ל שי' פורסט

רב ראשי ברוטרדם

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מר"ח כסלו, אף כי נתקבל באיחור זמן, ולאחרי זה נתקבלה גם התרומה לצדקה, שנמסרה כפי הוראתו.

ובודאי לדכוותי' דכת"ר ולחבריו שי' שעזרוהו במפעל זה למותר להסביר גודל הזכות דצדקה בכלל, ובפרט צדקה שצריכה להיות בחשאי ועד לעילום שם ואפילו במכתב וד"ל. ובמיוחד המנהיגים הרוחניים והעסקנים, העושים ומעשים, הרי זכותם גדול ביותר.

ויהי רצון שכל עניני הציבור, הכלל והפרט, יהיו באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, כהוראת ימי חנוכה אלו והנרות הללו, שיהי' אור לכל בני ישראל בכל מושבותם, כפשוטו, ובנר מצוה ותורה אור, ובהדגשה דעל פתח ביתו מבחוץ, היינו שאין מסתפקים בד' אמות שלו אלא מאירים ומטיבים הנרות גם של הזולת בהתאם לכלל גדול שבתורה ואהבת לרעך כמוך, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות ובפ"ש כל המשתתפים במגבית הנ"ל שי'.


העושים ומעשים: ראה ב"ב ט, א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ו.

דמוסיף והולך . . חנוכה: שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.

שיהי' . . מושבותם: ע"פ לשון הכתוב – בא יו"ד, כג.

ובנר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תשעט הערה ד"ה נר מצוה.

דעל פתח ביתו מבחוץ: שבת שם. רמב"ם שם ה"ז. טושו"ע שם ס"ה.

לכלל גדול . . כמוך: קדושים יט, יח. תו"כ ופרש"י עה"פ.