ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי החנוכה, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

ועד האירגון דכנס בוגרי בי"ס למלאכה בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפרטי-כל מהכנס שנתקיים אור לט"ז חשון.

ויהי רצון שימלאו כל החלטותיהם לטובה במילואן ובשלימותן, מתוך שמחה וטוב לבב, ובהתאם לכלל גדול שבתורה, ואהבת לרעך כמוך, ישפיעו שמהם יראו וכן יעשו, באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, כהוראת נר חנוכה, בנר מצוה ותורה אור, ויצליחו בכל עניניהם לטובה ולברכה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.


לכלל גדול . . כמוך: קדושים יט, יח. תו"כ ופרש"י עה"פ.

דמוסיף והולך . . נר חנוכה: שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.

בנר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תשעט הערה ד"ה נר מצוה.