ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, זאת חנוכה, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצ"צ

האחים שלמה יוסף, חיים, אברהם וגרשון, שיחיו

ציפפעל

שלום וברכה!

בנועם קיבלתי פ"ש מהם על ידי הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו' מוה"ר גרשון מענדל שי' גאַרעליק, ובפרט שבא בהוספה לקבלת תרגום אגרת התשובה לאיטלקית, שביחד עם הפ"ש הביא לי בשליחותם פך של שמן זית מתוצרת שטח האדמה על יד הים שקנו ושלהם הוא.

ויהי רצון שתשרה הצלחה בקני' זו ובשאר עניניהם, וכן בעסקנותם הציבורית להפצת היהדות האמתית ועניני' מוארים באור וחיות חסידותיים. וגדול זכותם להמשיך להם ברכת השם יתברך לראות נחת יהודי חסידותי מכל יוצאי חלציהם לאורך ימים ושנים טובות.

ובימי סגולה דחנוכה אלו ברכתי שלוחה להם שכל עניניהם יתקדמו באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור כהוראת מצות הנרות הללו שאנו מדליקין הלוך ומוסיף מיום ליום.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.


תרגום אגרת התשובה לאיטלקית: י"ל בהוצאת קה"ת, מילאַן, איטאַליא, ה'תש"ל.

דמוסיף והולך . . מיום ליום: שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.