ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג טבת, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יונה שי' כסה

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבו, בו כותב אודות הבחירות והאוירה ששרתה – ועוד יותר ששלטה – בהימים והשבועות שלפני זה.

ויהי רצון אשר גם בזה יתקיים הפתגם גם זו לטובה, וכפירוש הידוע – גם זו (הנראה בהשקפה ראשונה לענין בלתי רצוי וטוב יתהפך ויהי') לטובה. כוונתי אשר ההתלהבות והמרץ שהשתמשו בהם המפלגות למלחמה זו בזו ובכל האחרות, ינוצלו מכאן ולהבא אך ורק לטובתם של כלל ישראל ושל פרט ישראל, טובה האמתית, ובסגנון חכמינו ז"ל טוב לשמים וטוב לבריות גם יחד. וכיון שהשי"ת הוא כל יכול, הרי אף שלכאורה בדרך הטבע אין הדבר קל כלל וכלל, אבל הממנו יפלא דבר!

מובן אשר מזמן לזמן דורש אני מהנעשה את מר והניתנה לו כבר האפשריות לנצל הכוחות והכשרונות שחונן בהם, ניצול כפי האפשרי והדרוש, ומצערני שעד עתה לא נתגשם הענין. ותקותי שלמרות זה הרי מצדו יעשה כל התלוי בו למצוא אפשריות האמורה, והרי החברות בכנסת לאו דוקא כלל להשגת תכלית האמורה, ובפרט שכפי ההוראה שהורונו חכמינו ז"ל המעשה הוא העיקר, והרי חלק המעשי הוא דוקא מחוץ לכתלי הכנסת.

ומסיימים בטוב ובתודה אשר ממשיך לייעץ את אנ"ש שיחיו בעניניהם ולעזרם ככל יכלתו, ובודאי יעשה כן גם בעתיד.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, כולל ניצול לטוב דהכשרונות שלו ויכלתו בזירה הציבורית.

בכבוד ובברכה.


מר יונה כסה: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תקה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תתלה.

אודות הבחירות: בארץ הקודש. ראה גם לעיל אגרת ט'תשסז, ובהנסמן בהערות שם.

גם זו לטובה: תענית כא, א. סנהדרין קח, סע"ב ואילך.

וכפירוש הידוע: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'רכ, ובהנסמן בהערות שם. ובארוכה – שיחת כ"ף מנחם-אב ה'תשי"א סכ"ט ואילך; ה'תשי"ב ס"כ-כא (לקו"ש ח"ב ע' 393 ואילך. תורת מנחם – התוועדויות ח"ג ע' 267 ואילך; ח"ו ע' 7-126).

ובסגנון חכמינו ז"ל: קידושין מ, א.

הממנו יפלא דבר: ע"פ וירא יח, יד.

שהורונו חכמינו ז"ל: אבות פ"א מי"ז.