ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג טבת, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מרת שרה תחי' זלמנוב

ברכה ושלום!

במענה למכתבה בו מבשרת אשר בההגרלה שנערכה בסמינר בית רבקה בכפר חב"ד לנסיעה לכאן, זכתה בגורל,

יהי רצון אשר השי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית יברכה ויצליחה לנצל נסיעה זו ככל הדרוש ועוד יותר, לזכותה ולזכות כל המשתתפות בההגרלה – תחיינה,

ובפרט אשר הנסיעה והביקור כאן קשורים במועד מלאות עשרים שנה להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, והקביעות דיו"ד שבט בשנה זו היא כמו שהיתה בשנת ההסתלקות – בשבת קודש.

ויתן השי"ת שתצליחינה – כל המשתתפות בההגרלה והיא בתוכן – למלאות תפקידן בתור בנות ישראל עם קדוש, אשר כל אחת מהן היא בת אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, והוריהן ומוריהן שיחיו יראו מהן רב נחת אמיתי יהודי חסידותי.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


העתק ממכתב זה נשלח אל מו"ה שמואל חפר (נדפס ב"מקדש מלך" ח"ג ע' רח):

מצו"ב העתק מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לשרה תחי' זלמנוב, הזוכה בגורל הנסיעה לכאן. ונשלח לכת"ר שי' כדי שיוכל להוסיף ביאור באם יהי' צורך בזה וגם להתבונן ולהציע להנ"ל באיזה אופן למסור תוכן המכתב להמשתתפות בההגרלה. ות"ח מראש על ההודעה בזה.

בההגרלה: ראה גם לעיל אגרת ט'תשעא.

עשרים שנה להסתלקות: ראה להלן אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

עם קדוש: פ' ראה יד, ב.