ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ד טבת, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה צבי הירש שי'

שלום וברכה!

בודאי תראה לו בתו תחי' מכתבי מענה על מכתבה היא. וכמפורש שם הדברים מופנים גם אליו, ויתרה מזו, אולי ביותר אליו, שהרי הוא ראש המשפחה, ובפרט שזכה ולמד בישיבת תומכי תמימים, אשר להם ניתן התואר נרות להאיר.

ותקותי חזקה אשר יראה את הדרך ויאיר את הדרך בשביל עצמו ולכל בני ביתו שיחיו, מתאים לתוכן הכתוב, הלקוח מתורתנו הנקראת תורת חיים.

ויהי רצון שיגדל את כל יוצאי חלציו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, בטוב הנראה והנגלה.

בברכה.


מו"ה צבי הירש: גנזבורג.

מכתבי: דלעיל אגרת שלפנ"ז.

נרות להאיר: ראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ד ריש ע' 228, ובהנסמן שם.