ספריית חב"ד ליובאוויטש

[י"ט טבת, ה'תש"ל]

כפי שמסרתי להרבנים שי':

בודאי הנ"ל אינו נוגע בענינו (בהשייך להביהכנ"ס וביהמ"ד) של הרה"ח וכו' הר"א שי' הלוי פּאָפּאַק – שה"ז נמשך מזמן חיים חיותו בעלמא דין דכ"ק מו"ח אדמו"ר.

ויהא כהנ"ל במכ' זה – בהצלחה ויהא ליובאַוויטש בליובאַוויטש בית גדול עם כל הפי' דחז"ל (מגילה כז, א).

אזכיר עה"צ.


מהעתקה. נכתבה על גליון מכתב הנמענים מי"ט טבת ה'תש"ל.

כפי שמסרתי להרבנים: בקשר למינוי הגבאים החדשים לביהכ"נ וביהמ"ד ליובאַוויטש שבליובאַוויטש 770. במכתבם: "הנה אחרי שרבני חב"ד שי' והועד המובחר מאסיפת אנ"ש שי' ע"ד גבאי ביהמ"ד ליובאַוויטש הטילו עלינו ה"ה ר' שניאור זלמן בלעסאָפסקי, רמ"פ כ"ץ, ר' יהושע פּינסאָן, ר' יעקב ליפּסקער, כל הנהלת ביהמ"ד ועניניו כפי שנסדר בעזהי"ת בינינו, הננו מסכימים לקבל עלינו על משך זמן שנה, החל מיום כ"ד טבת הבע"ל. ובזה הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחת הענין ושיהי' כפי רצון וחפץ של ביה"מ ליובאַוויטש שבליובאַוויטש".

הר"א הלוי פּאָפּאַק: גבאי בית-הכנסת ובית-המדרש עד אז.