ספריית חב"ד ליובאוויטש

[טבת, ה'תש"ל]

בודאי כהנ"ל הוא: א) מבלי לנגוע בסדרי הישיבה. ב) בל"נ.

ויה"ר שיהא כ"ז בשטומו"צ ובהצלחה לתוצאות – המשך לאחר זה.


נעתק מצילום כתי"ק שנדפס ב"כפר חב"ד" גליון 842, ונכתב על גליון דו"ח החלטות טובות שקיבלו על עצמם תל' התמימים ב-770 לקראת יו"ד שבט הבעל"ט, שנת העשרים לנשיאות כ"ק אדמו"ר – וז"ל:

בקשר ליו"ד שבט הבעל"ט, שנת העשרים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, קבלו תלמידי הישיבה ע"ע לקיים בל"נ הענינים דלהלן: א) להשתתף ב"קרן העשרים" בסך של עשרים עד יו"ד שבט הבעל"ט. ב) ללמוד המשך באתי לגני ה'תש"י, ומאמרי יו"ד שבט תשי"א-י"ג (המוגהים) עד יו"ד שבט הבעל"ט, ודשנות תשי"ד-תש"ל (שלא הוגהו עדיין) עד י"א ניסן הבעל"ט. ג) ללמוד הל' תפילין (חוץ מסי' ל"ב) ס"ה עשרים סימנים, עד יו"ד שבט הבעל"ט. ד) להשתדל להניח תפילין עם עשרים מבני ישראל שיחיו (עד יו"ד שבט הבעל"ט, ולכל היותר) עד שלהי חודש שבט הבעל"ט. ה) להשתתף במשמורת שיקבעו בלימוד, במשך כל המעל"ע, מתחיל מליל ה' ראש חודש שבט עד ליל ש"ק יו"ד שבט הבעל"ט.