ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח' שבט, תש"ל

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו'

שלום וברכה!

. . . בגלילותינו – הדה"נ דנשים גם לפני הנישואין, וחידוש חב"ד – שבגיל רך ביותר.


מצילום האגרת.

מו"ה יהושע: מונדשיין. אגרת נוספות אליו –לעיל אגרת ט'תרצד.

נכתב במענה לשאלה – באגרת אדר"ח תמוז ה'תשט"ו (לעיל חי"א ע' ר) מבואר כי כיסוי הראש באשה בא כעונש על חטא עץ הדעת, ולכאורה הוא רק בנשואות. ולכאורה תמוה: הרי גם הדלקת נש"ק ניתנה לנשים לתקן את אשר קלקלו בחטא עה"ד (ראה שו"ע אדה"ז רסג, ה) ועפ"ז מדוע נהגו אנ"ש שגם נערות וילדות תדלקנה נש"ק.

וע"ז בא הביאור שהקושיא היא לא על מנהג חב"ד, אלא על מנהג הגלילות בכלל.

הדה"נ דנשים גם לפני הנישואין: ראה גם לקו"ש חי"א ע' 287 ואילך. חט"ו ע' 168 ואילך. חי"ז ע' 146 ואילך. ועוד.