ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, מחרת יו"ד שבט, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

תלמידות "בית רבקה"

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתביהן – ע"ד החלטותיהן הטובות – מראש חודש שבט, ובלשון הכתוב – בעשתי עשר חודש באחד לחודש,

ויהי רצון שהשי"ת יצליח את כאו"א מהן להוציא לפועל את כל ההחלטות הטובות במילואן, ותלכנה מחיל אל חיל להוסיף בהחלטות טובות ובהוצאתן לפועל, באופן שבצדק יקרא על כאו"א מהן השם – תלמידות "בית רבקה" – בית ספר וחינוך מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

ומובן שהאמור כולל עיקר גדול – שתהא – כאו"א מהן – כח השפעה על כל בנות ישראל, באופן ישר או בעקיפין, ע"י היותה דוגמא חי' בהנהגה יום-יומית וע"י דברים היוצאים מן הלב שנכנסים אל הלב ופועלים פעולתם, בהתאם להכלל גדול שבתורה – ואהבת לרעך כמוך.

וזכות הצדקה שתרמו, שהקבלות מצורפות בזה, תעמוד לכל אחת מהן בכל האמור, ובפרט אשר הובטחו ע"י חכמינו ז"ל: הבא לטהר (ועל פי דיוק רבינו הזקן – (ליטהר ו)לטהר אחרים) מסייעין אותו.

ושייכות מיוחדת לכל זה עם בעל ההילולא, כידוע עד כמה התמסר לטובת בנות ישראל בכל מקום שהן, כמוזכר ג"כ במכתב הכללי לנשי ובנות חב"ד מראש חודש זה.

בברכת הצלחה בכל עניניהן ובברכה לבשורות טובות בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן


ובלשון הכתוב: דברים א, ג.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

דברים . . פעולתם: ס' הישר לר"ת שער יג. הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

להכלל גדול . . כמוך: קדושים יט, יח. תו"כ ופרש"י עה"פ.

הבא לטהר . . מסייעין אותו: ראה שבת קד, סע"א. יומא לח, סע"ב.

דיוק רבינו הזקן: לקו"ת דרושים לשמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה (פט, ד ואילך).

במכתב הכללי: לעיל אגרת ט'תתי.