ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ב שבט, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד כללות אנשי שלומנו יצ"ו ובראשם חברי ההנהלה ועסקני מוסדות התורה והחינוך ובתי כנסיות וכו' אשר במעלבוירן והמדינה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נתקבל מברק הברכה והאיחולים הלבביים בקשר עם מלאות תקופת עשרים שנה להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ביו"ד שבט.

תקותי חזקה אשר ככל ימי זכרון בחיי עם ישראל, שהתכלית היא להמשיך מענינא דיומא בכל ימות השנה, במעשה בפועל, כי מעשה עיקר,

כן יום זכרון, יום סגולה, זה יעורר ויחזק בלב כל אחד ואחת מאתנו, בתוככי כלל ישראל, הרצון והמרץ ללכת בדרכיו של בעל ההילולא אשר הורנו ולהמשיך בפעולותיו בהחזקת התורה והיהדות בלי פשרות בחיי היום, ולקרב לבות אחינו בני ישראל לאבינו שבשמים – בכלל, ובפרט על ידי ביסוס והחזקת והרחבת המוסדות אשר יסד והמתנהלים ברוחו.

ויהי רצון אשר כאו"א יעשה בזה מתוך ניצול מלא של כשרונותיו כוחותיו ויכלתו, באור וחיות חסידותיים, בשמחה ובטוב לבב, ובאופן דמוסיף והולך.

וזכות בעל ההילולא מסייעתם להצליח בכל האמור ולהמשיך ברכה והצלחה בכל המצטרך להם, הם ובני ביתם שיחיו, עד נזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו בעגלא דידן.

בכבוד ובברכה להצלחה מופלגה בכל האמור ולבשורות טובות.


מכתבים דומים (בתאריך זה או הסמוך אליו) נשלחו גם לכמה וכמה רבנים, עסקנים, ומנהלי מוסדות.

עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם

כי מעשה עיקר: אבות פ"א מי"ז.

ללכת בדרכיו . . אשר הורנו: ראה תניא אגרת הקודש סימן ז"ך.