ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ב שבט, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובהוקרה רבה נתקבל מברק הברכה והאיחולים בשם כל בני משפחתם הענפה והכבודה שיחיו, בקשר עם יום השנה העשרים להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

יתברכו המברכים מאת ה' יתברך מקור הברכות, הם וכל אשר להם בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מובן שנכללו במכתב לכללות אנ"ש שי' אשר במלבוירן, ואדרבה בהוספה, כיון שזכו לקחת חלק בראש בביסוס והרחבת המוסדות והפעולות.

וזכות בעל ההילולא תעמוד להם ללכת מחיל אל חיל בזה, הלוך ומוסיף, ועל ידי כך להרחיב גם הצנורות והכלים לקבל שפע ברכותיו גם בעניניהם הפרטיים, ובנקודה העיקרית נחת אמיתי, נחת יהודי חסידותי, מכל צאצאיהם שיחיו, מתוך בריאות הנכונה ומתוך הרחבה, בשמחה ובטוב לבב.

אף אני מתכוין כנגד סיום ברכתם שנזכה כולנו יחד לגאולה השלימה בקרוב ממש.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.


משפחת פייגלין: אוסטרליא.

יום השנה העשרים להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

במכתב לכללות אנ"ש . . במלבוירן: לעיל אגרת שלפנ"ז.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

אף אני: באגרת בנוסח דומה מט"ו בשבט מסיים: "אף אני מתכוין כנגד המברכים שבימיהם ובימינו תושע יהודא וישראל ישכון לבטח ונזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו ב"ב".