ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ב שבט, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב צבי שי' שכטר

יו"ר ועידת הנשיאים של

ארגוני היהדות בארה"ב

שלום וברכה!

בזה הנני להודות למר עבור מכתבו מיום ח' שבט, ודברי הברכה והאיחולים בקשר עם יו"ד שבט, יום השנה העשרים להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בדורנו.

ויהי רצון אשר יום זכרון זה ישמש לכל אחד ואחד מאתנו, בתוככי כלל ישראל, בתור התעוררות והתעודדות מתמדת ללכת בדרכיו של בעל ההילולא, אשר מסר נפשו בפועל ממש להחזקת היהדות ערכי' ומוסדותי' מבלי חת בפני המעצרים והסכנות שהיו כרוכים בעבודתו זו במדינת מולדתו והורה לכל בני ובנות ישראל, באשר הם שם, את הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון, וכל אחד ואחד מאתנו יעשה כל התלוי בו להמשיך בפעולותיו באופן דמוסיף והולך.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


הרב צבי שכטר: אגרת נוספת אליו – לעיל חט"ו אגרת ה'שסב.

יום השנה העשרים להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

ללכת בדרכיו של בעל ההילולא: ראה תניא אגרת הקודש סימן ז"ך.

את הדרך . . אשר יעשון: ע"פ לשון הכתוב – יתרו יח, כ.