ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג שבט, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

תלמידות "בית חנה" ובראשן המחנכים,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי תרומתם ל"קרן העשרים", בקשר עם יום השנה העשרים להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר ביו"ד שבט.

ויהי רצון שזכרון בעל ההילולא יעורר ויחזק בלב כל או"א מהם הרצון והמרץ ללכת בדרך אשר הורנו, שבנוגע לבנות ישראל בכלל, ותלמידות מוסד חינוך כ"בית חנה" בפרט, הוא ללכת מחיל אל חיל ביראת שמים ובהנהגה מתאימה לבנות ישראל שכל אחת מהן היא בת אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, ולהיות דוגמא חי' ומשפיעה לחברות שלהן ולכל הסביבה.

וכיון שאחריות זו ותפקיד זה ניתנו להן מלמעלה, הרי ברור שניתנו להן גם הכוחות למלא אותם במילואם, ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

וזכות הצדקה תעמוד לכאו"א מהן להצליח בהאמור באופן דמוסיף והולך.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


יום השנה העשרים להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

ללכת בדרך אשר הורנו: ראה תניא אגרת הקודש סימן ז"ך.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

הרי ברור: ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.