ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו בשבט, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכללות אנ"ש אשר באנגלי' יצ"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובת"ח הנני לאשר קבלת מברק הברכה והאיחולים הלבביים בקשר עם מלאות תקופת עשרים שנה להסתלקות הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בדורנו, ביו"ד שבט.

תקותי חזקה אשר ככל ימי זכרון בחיי עם ישראל, אשר התכלית היא להמשיך מענינא דיומא בכל ימות השנה במעשה בפועל, כי מעשה עיקר,

כן יום זכרון וסגולה זה יעורר ויחזק בלב כל אחד ואחד מאתנו, בתוככי כלל ישראל, הרצון והמרץ ללכת בדרכיו של בעל ההילולא כפי אשר הורנו, ולהמשיך בפעולותיו בחיזוק התורה והיהדות בלי פשרות בחיי היום יום, פעולות חדורות אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל שכולי חד, לקרב לבות אחינו בני ישראל לאבינו שבשמים – בכלל, ובפרט על ידי ביסוס והרחבת המוסדות אשר יסד והמתנהלים ברוחו.

ויהי רצון אשר כל אחד ואחת יעשה בזה מתוך ניצול מלא של כל הכוחות והכשרונות והאפשרויות, באור וחיות חסידותיים, בשמחה ובטוב לבב, ובאופן דמוסיף והולך.

וזכות בעל ההילולא מסייעתם להצליח בכל האמור ולהמשיך ברכה והצלחה בכל המצטרך להם ולבני ביתם שיחיו, עד נזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו בעגלא דידן.

בכבוד ובברכה להצלחה מופלגה ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 238 ואילך.

עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

כי מעשה עיקר: אבות פ"א מי"ז.

ללכת בדרכיו . . אשר הורנו: ראה תניא אגרת הקודש סימן ז"ך.

שכולי חד: ראה גם לעיל אגרת ט'תשצג, ובהנסמן בהערות שם.