ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו בשבט, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יוסף שי' קלרמן

שלום וברכה!

בנועם וברחשי תודה הנני לאשר קבלת מברק הברכה והאיחולים בקשר עם מלאות תקופת עשרים שנה להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר ביו"ד שבט.

ויהי רצון שיום זכרון וסגולה זה יעורר ויחזק בלב כל אחד ואחד מאתנו, בתוככי כלל ישראל, הרצון והמרץ להמשיך בפעולות בעל ההילולא, פעולות חדורות אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל שכולי חד, וכל או"א יעשה בזה מתוך ניצול מלא של כוחותיו ומדת השפעתו, באופן דמוסיף והולך, בשמחה ובטוב לבב.

וכאן מקום אתי להביע לכ' רגשי תודה מיוחדת בעד התענינותו ועזרתו לאנשי כפר חב"ד ומוסדותיו, אשר ככל דבר טוב בודאי ימשיך בזה ובהוספה.

יתברך מאת ה' מקור הברכות בכל המצטרך לו ולכל אשר לו, וכמו שנאמר ואברכה מברכיך.

בכבוד ובברכה.


מכתב בנוסח דומה נשלח לכו"כ מחנכים ועסקנים ציבוריים באה"ק ת"ו.

עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

שכולי חד: ראה גם לעיל אגרת ט'תשצג, ובהנסמן בהערות שם.

ואברכה מברכיך: לך לך יב, ג.