ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ב שבט, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

תקותי חזקה שכבר קבל פ"ש אישית ממני על ידי האורחים שי' שבקרו כאן, ובמיוחד על ידי הרב עדין שי' שטינזלץ ובאי-כח קבוצת האורחים שי'.

ובודאי גם קיימו שליחותי בקשר עם נחלת הר חב"ד, אשר כמו שהי' בנוגע לכפר חב"ד שכ' זכה, ובחיי כ"ק מו"ח אדמו"ר בעלמא דין, להיות הכח הפועל ביסודו וביסוסו וכו', כן יהי' בנוגע לנחלת הר חב"ד, שהמתנחלים בה בעיקר אנשי חב"ד מיושבי ההר במדינה ההיא.

ואף על פי שמימון הפיתוח וכו' של נחלת הר חב"ד הוא בעיקרו על ידי המשרדים אשר באה"ק ת"ו, רצוני גם אני להשתתף בביסוסה והרחבתה, ובפרט שבטח יהי' צורך בהוצאות כספיות מיוחדות. שלכן הרשיתי לעצמי לשלוח ההמחאה ע"ס עשרים מאה שקל (בקשר עם שנת העשרים) כתובה על שמו של מר, ובודאי לא יקפיד על הטרחה שבזה, כדרך שהי' בנוגע להשתתפותי בעניני כפר חב"ד שגם כן הי' על ידי מר.

ויהי רצון שיתבססו ישובים האמורים בתוככי כל הכרכים ועיירות וישובים שבאה"ק ת"ו, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, הלוך והתבסס והתפשט, ולכל לראש שיכון חב"ד אשר בירושלים עיר קדשנו קרית מלך רב, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

ובקרוב נזכה לקיום היעוד שתתפשט ירושלים בכל ארץ ישראל וארץ ישראל תתפשט בכל הארצות.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לאיו"ש טובות בכל ולבשו"ט בכל,

מ. שניאורסאהן

ת"ח מיוחדת בעד הקורת רוח והנחת רוח והכבוד על ידי שלחו לכאן בא כח האישי של מר, הוא הרב מר עדין שי', נוסף על ההזדמנות שהיתה לי על ידי כך להכירו מקרוב. ומצאתי בו מעלות הרבה יותר מאשר אמרו לי וכתבו לי ותארו אותו לפני. ויהי רצון שינצלן במילואן, וענותנותו תסייע בזה ולא שתהי' ביתר על המדה, שכנראה – עד עתה גרמה עיכוב בניצול האפשרויות שלו ככל הדרוש.

ואף שקשה למצוא הדרך הממוצעת בין שני הקצוות, בפרט במדת הענוה שצריכה להיות קרובה לקצה התחתון (ועל פי הביאור בארוכה בהלכות דעות להרמב"ם פ' ב' הלכה ג', ורבנו הזקן בשלחנו סי' קנ"ו סעיף ג'), בכל זה הרי מוכרח אדם, ובמיוחד זה שיש לו השפעה, למצוא מדה האמורה.

ומענין לענין, אף שדורש מכתב בפני עצמו, תודה מיוחדת בעד התשורה הכי יקרה – צילום ביכל דא"ח מעזבונו של הרה"ח וכו' וכו' אברהם חיים רוזנבוים, מהחסידים המפורסמים בשעתם, ובזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר מדובר אודותיו בכמה מקומות, וכמדומה גם נדפס ס' השיחות – קייץ ה'ש"ת (ע' 120). ומעיין אני בו לראות הנמצא ב[ו] מאמרים כאלה שעדין לא הו"ל.

וכנעימה אישית מיוחדת פרשתי מה ששלח לי מר גם שני הספרים צופיך צפת ונשיא וסופר. וכמנהג גוברין יהודאין, מנהג עתיק יומין – לבוא בהערות, אעירה עכ"פ אחת, והיא התמי' אשר בהספר נשיא וסופר אין בו תמונות יותר ומלבד התמונה שבתחילת הספר, וכן לא פקסימיליא, וכן לא רשימת מה שהו"ל על ידו ספרים, מאמרים וכולי. ובודאי ימלאו כל זה בהוצאה הבאה בקרוב. ואולי מפני דוחק הזמן לא נכנס בקובץ זה.


מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן: שזר, אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

קבל פ"ש כו': ראה גם התועדות יום ג', כ' שבט שנה זו (שיחות קודש ה'תש"ל ח"א ע' 473).

על ידי . . שטינזלץ: ראה גם לקמן אגרת ט'תתסב.

נחלת הר חב"ד: ראה לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם.

מיושבי ההר . . במדינה ההיא: הכוונה להעולים מגרוזי' וההרים הסמוכות לה.

ארץ . . שנה: עקב יא, יב.

קרית מלך רב: תהלים מח, ג.

היעוד: ילקוט שמעוני ישעי' רמז תקג. לקו"ת מסעי פט, ב.

ואף שקשה: ראה גם לקו"ש חכ"ב ע' 162 הערה 32, ובשוה"ג שם. שיחת ש"פ במדבר ה'תשמ"ב (התועדויות ח"ג ע' 1511).

הרה"ח . . רוזנבוים: תולדותיו קורות חייו וכתביו נדפסו ב"תולדות אברהם חיים" (קה"ת, תשנ"ח).

נשיא וסופר: אודות הנשיא מר שניאור זלמן שזר.