ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, יום שלישי, שהוכפל בו כי טוב,

פ' אם כסף תלוה את עמי, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הנהלת חברה גמילות חסדים שומרי שבת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה לההודעה אשר במוצש"ק פרשת אם כסף תלוה את עמי תתקיים האסיפה השנתית של החברה והמלוה מלכה, סעודתא דדוד מלכא משיחא, כמנהגם הטוב מדי שנה בשנה –

יהי רצון שתהא בשעה טובה ומוצלחת ובהוספה ועלי' על כל אלו דשנים שעברו – וכפי הציווי (שהוא גם נתינת כח): מעלין בקודש.

ויהי רצון שמכאן ולהבא תהיינה כל פעולות החברה – בחידוש החיות בהן והרצון והתענוג,

שהרי נכנסנו לעשרים שנה ומעלה מההסתלקות-הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו,

שלאחרי הסתלקות – בכלל "נקל מאד לתלמידיו (כולל כל ההולכים "בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו") לקבל חלקם מבחי' רוח רבם העצמיות כו' ולא זיוום בלבד" "הואיל ואינה בתוך כלי ולא בבחי' מקום גשמי".

וכעבור עשרים שנה ומעלה – הרי אמחז"ל דמבן עשרים שנה מוכר בנכסי אביו (ואמחז"ל: התלמידים קרוים בנים והרב קרוי אב),

וע"פ ביאור רבינו הזקן במחז"ל זה – מובן אשר מאז מיתוסף בחיות וברצון ובתענוג ובפעולות הנמשכות עי"ז,

וע"י כ"ז גם ממהרים קץ גלותינו ומקרבים את הגאולה, הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת הצלחה בכהנ"ל ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

מצו"ב השתתפותי, בל"נ.


נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 345.

מכתב: נדפס ג"כ באג"ק שלו ח"א אגרת מח.

אם . . עמי: משפטים כב, כד.

ד"ה אם כסף תלוה, תרכ"ט: סה"מ תרכ"ט – הוצאת תשנ"ב – ע' סט ואילך.

הציווי . . נתינת כח: ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

לעשרים שנה: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

וכעבור עשרים שנה ומעלה: ראה גם אגרת שלאח"ז. וראה שיחת יו"ד שבט שנה זו (שיחות קודש ה'תש"ל ח"א ע' 412 ואילך).

ואמחז"ל: ראה שיחת יום ג' כ' שבט שנה זו (שיחות קודש ה'תש"ל ח"א ע' 465 ואילך). וראה לקו"ש ח"ט ע' 33 ואילך.

ה'תש"י: סה"מ ה'תש"י ע' 45.

יום . . טוב: ראה אור התורה בראשית (לג, א ואילך).

שהוכפל . . טוב: ראה קדושין מ, א. פיה"מ להרמב"ם פאה פ"א מ"א. מכתב כ"ק אדנ"ע (בס' המאמרים תש"ט ע' יח [השני]).

אם כסף: שיעור חומש (בשיעורי חת"ת) דיום זה.

אם כסף תלוה: יכול רשות ת"ל העבט תעביטנו כו'. (ראה שו"ע אדה"ז ריש הל' הלואה. ושם לפני זה) מצות עשה להלוות. וראה סהמ"צ להרמב"ם מ"ע קצז. ולבה"ג – העבט תעביטנו מצוה מיוחדת והלואה לעני לחוד. וכבר העירו באחרונים מכתובות (סז, ב). ואכ"מ. וראה ג"כ ד"ה אם כסף תלוה, תרכ"ט.

סעודתא . . משיחא: סי' האריז"ל [כוונת הבדלה ומו"ש] ובכ"מ.

מעלין בקודש: ברכות (כח, א). וש"נ. ולהעיר ממחז"ל ת"ח כו' ילכו מחיל אל חיל (ברכות בסיומה).

לעשרים שנה: יו"ד שבט תש"י-תש"ל.

נקל מאד . . גשמי: אגה"ק לאדמו"ר הזקן בי' לסי' זך.

בדרך . . מדרכיו: שם סי' זך.

אמחז"ל . . מוכר: גיטין סה, א. ב"ב קנה, א.

ואמחז"ל התלמידים: ספרי ואתחנן ו, ז (הובא בפרש"י שם).

ביאור רבינו הזקן: לקו"ת במדבר (ב, א) ומבאר שם מש"כ בע"ח שכ"ד (ראה דרושי הצלם בסופו). וראה ג"כ ביאוה"ז ואוה"ת ר"פ ח"ש בביאור "עשרים שנה". ובלקו"ת שה"ש (לה, ג): כ' ר"ת כתר, וכן עשרים הוא גימט' כתר.

בחיות וברצון ובתענוג: ראה לקו"ת במדבר (שם) החכמה תחי' ואח"כ ההעלאה לרצון העליון, חי' יחידה.

ובפעולות הנמשכות עי"ז: ראה שם: כל המסתעפים ממנו. ולהעיר אשר "תכלית הכוונה הוא שיהי' הגילוי דחיי החיים בהחיים דעולם" (המשך יו"ט שר"ה שחל להיות בשבת ה'תש"י, סיום אות כ).

ממהרים . . הגאולה: ראה תניא פל"ז (מח, ב). אגה"ת ספ"ט. אגה"ק סו"ס כא. ובכ"מ.