ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ל' לחודש שבט, הוא

ר"ח אדר ראשון,

ה'תש"ל. ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב.

בהתחלת התקופה דעשרים שנה ומעלה מעת ההסתלקות-הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו,

שלאחרי הסתלקות – בכלל "נקל מאד לתלמידיו (כולל כל ההולכים "בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו") לקבל חלקם מבחי' רוח רבם העצמיות כו' ולא זיוום בלבד" "הואיל ואינה בתוך כלי ולא בבחי' מקום גשמי".

וכעבור עשרים שנה ומעלה – הרי אמחז"ל דמבן עשרים שנה מוכר בנכסי אביו (ואמחז"ל: התלמידים קרוים בנים והרב קרוי אב),

וע"פ ביאור רבנו הזקן במחז"ל זה – מובן, אשר מאז מיתוסף בחיות וברצון ובתענוג ובמעשים טובים הבאים עי"ז,

ה"ז דרישת השעה ושעת הכושר לעשות חשבון צדק מכל הפעולות במשך העשרים שנה מעת ההסתלקות, פעולות בהתאם לדרישות בעל ההילולא בחיים חיותו בעלמא דין, ובכל שלשת הקווין עליהם העולם

– עולם כמשמעו ועולם קטן זה האדם –

עומד: תורה ועבודה (– זו תפלה) וגמילות חסדים (מצוות),

על מנת – להשלים את החסר ולהוסיף ולהעלות בהם מכאן ולהבא,

מתחיל בעסק בתורה (נגלה וחסידות) – בהקדמת עבודת התפלה – ומסיים במעשה המצוות, מעשים טובים ומאירים,

ובכל אלו – מתוך מסירת נפש (הוא הרצון) ומתוך שמחה וחיות ואור חסידותיים.

ויהי רצון שיבוא כהנ"ל בפו"מ ובהצלחה רבה ועד שיראו במוחש – בלשון בעל ההילולא:

אשרנו מה טוב חלקנו בעבודת הלב ומה נעים גורלנו בעבודת המוח ומה יפה ירושתנו לראות ולהרגיש האלקות בכל דבר ולהשלים הכוונה העליונה לעשות לו ית' דירה בתחתונים.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

***

מאשר הנני קבלת המכתב מאז, והמברק עתה, והזכרתיו היום עה"צ . . .

בברכה לבריאות ולהצלחה בעניניו (ובפרט – בפעילותו בשלילת הטועים האומרים לגלות מר וחשוך ורווי קרבנות בנ"י הי"ד – אתחלתא דגאולה, ה' יצילנו מהם ומהמונם, ויכפר שגגתם ברחמיו המרובים, ומכאן ולהבא יאמרו לחושך חושך ועי"ז יזכו לראות ולאמר לאור – אור. והוא יבש"ט גם בזה) ולבשו"ט בכהנ"ל.

***

בכבוד ובברכת הצלחה רבה בהתרחבות ביהכנ"ס-ביהמ"ד צ"צ בירות"ו בב"א בעגלא דידן.

***

בכל עניני החתונה בשטומו"צ – כפי שיתדברו ביניהם.


כללי פרטי. מצילום האגרת. נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 296.

בהתחלת התקופה דעשרים שנה: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

תו"ח ס' שמות: רחצ, ב ואילך (בהוצאה החדשה – בשלח ח"א רז, ב ואילך).

ד"ה . . תרע"ח: סה"מ תרע"ח ע' רצא ואילך.

ה'תש"י: סה"מ ה'תש"י ע' 45.

שרשב"י ודכוותי' שרצו כו': ראה להלן אגרת ט'תתצג הערה ד"ה יום שמחתו. הנסמן בתורת מנחם – סה"מ אייר ע' רפג הערה 101.

וע"ד תשו"ע: שהיא בשמחה רבה – תניא אגה"ת פי"א (קא, רע"א).

בד"ה . . תרכ"ז: סה"מ תרכ"ז ע' רכד ואילך.

ועבודה (– זו תפלה): ראה תענית ב, א. רמב"ם הל' תפלה בתחילתו. סהמ"צ מ"ע ה. רבינו יונה באבות שם.

מאשר הנני . . ולבשו"ט בכהנ"ל: קטע זה למו"ה חיים יהודה פלדי. נדפס ב"היכל מנחם" ח"א ע' קנו. אגרות נוספת אליו – לעיל אגרת ט'תשח, ובהנסמן בהערות שם.

בשלילת הטועים: ראה גם אגרת הנ"ל, ובהנסמן בהערות שם.

בכבוד . . דידן: קטע זה אל לומדי ומתפללי ביהכנ"ס וביהמד"ר "צמח צדק" אשר בירושלים העתיקה תובב"א ע"י משיח צדקנו. וראה גם לעיל אגרת ט'תקפ, ובהנסמן בהערות שם.

בכל . . ביניהם: קטע זה למו"ה יעקב גנזבורג. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ד אגרת ד'תתקלב, ובהנסמן בהערות שם.

ל' לחודש . . ראשון: ראה טושו"ע אה"ע סקכ"ו ס"ו.

דעשרים שנה: יו"ד שבט תש"י-תש"ל. להעיר מירוש' סוטה פ"א ה"ח.

ההסתלקות: לשון הקדמת – בני הגאון המחבר ז"ל – להשו"ע דאדמו"ר הזקן בנוגע לפטירתו. ויל"פ עפמש"כ (בתו"א ס"פ ויקהל) דהמשכה וגילוי בבחי' רוממות נק' אסתלק. והרי עפמש"כ באגה"ק (הובא בפנים) לאחרי ההסתלקות מקבלים מבחי' העצמיות כו'. ועוד שם דיש עוד בחי' שאינה מתלבשת כו' רק כו'.

הילולא: ראה ד"ה להבין ענין לג בעומר (תו"ח ס' שמות). להבין ענין הילולא דרשב"י, תרע"ח. ועוד.

נקל מאד . . גשמי: אגה"ק לאדמו"ר הזקן בי' לסי' זך.

בדרך . . מדרכיו: שם סי' זך.

אמחז"ל . . מוכר: גיטין סה, א. ב"ב קנה, א.

ואמחז"ל התלמידים: ספרי ואתחנן ו, ז (הובא בפרש"י שם).

ביאור רבינו הזקן: לקו"ת במדבר (ב, א) ומבאר שם מש"כ בע"ח שכ"ד (ראה דרושי הצלם בסופו). וראה ג"כ ביאוה"ז ואוה"ת ר"פ ח"ש בביאור "עשרים שנה". ובלקו"ת שה"ש (לה, ג): כ' ר"ת כתר, וכן עשרים הוא גימט' כתר.

בחיות וברצון ובתענוג: ראה לקו"ת (במדבר שם) החכמה תחי' ואח"כ ההעלאה לרצון העליון, חי' יחידה.

ובמעשים טובים הבאים עי"ז: ראה שם: כל המסתעפים ממנו. ולהעיר אשר "תכלית הכוונה הוא שיהי' הגילוי דחיי החיים בהחיים דעולם" (המשך יו"ט שר"ה שחל להיות בשבת ה'תש"י, סיום אות כ).

חשבון צדק: נוסף על שבסיום כל תקופה צ"ל ממארי דחושבנא (בקשעהמ"ט – בסוף היום. לפני ר"ה – בסוף השנה ועוד) – י"ל דישנה שייכות מיוחדת כיון שקשור בהסתלקות כו' – עפמש"כ ברמב"ם יפשפש במעשיו ויחזור בתשובה (הל' אבל ספי"ג) – אלא שרשב"י ודכוותי' שרצו שיהי' זה באופן ד"יום שמחתי" (ל' פע"ח שכ"ב פ"ז) – ה"ז מתוך שמחה (וע"ד תשו"ע).

הקווין . . עומד: אבות פ"א, מ"ב. נתבאר בד"ה וירא ישראל, תרכ"ז. ובכ"מ.

ועולם קטן זה האדם: תנחומא פקודי ג. ת"ז תס"ט (ק, ב).

בהקדמת עבודת התפלה: טושו"ע או"ח סקנ"ה. ועיין רש"י ד"ה סמוך ברכות (ה, ב) ולקו"ת ברכה (צו, ב). וראה קונטרס התפלה פ"ט. ובכ"מ.

מעשים טובים ומאירים: ראה תו"א (צ, ג).

מסירת נפש (הוא הרצון): תו"א (לו, ב) ובכ"מ. וידוע מא' של "הבעש"ט נ"ע דבמקום שהוא הרצון של הנברא שם הוא כולו" (ד"ה רפאני, תרח"ץ. ס' הקונטרסים [ח"ב] ע' 818).

שמחה וחיות ואור: בינה חכ' כתר – כידוע.

אשרנו . . בתחתונים: סד"ה אשרנו, ה'ש"ת.

עבודת הלב . . המוח . . האלקות בכל דבר ולהשלים הכוונה: תפלה, תורה, מצוות – ג' קווין – מסירת הרצון.

ולהשלים הכוונה: ראה אור תורה להה"מ פ' תרומה.

דירה בתחתונים: ראה תניא פל"ו.