ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר רחבעם שי' זאבי

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, שמסר לי גם מכתבו.

מובן שמדווחים לי על דבר היחסים והקשרים הידידותיים שבין כפר חב"ד ופיקוד המרכז, ובודאי ככל דבר טוב ימשיכו בזה באופן דהולך ומוסיף.

הנני מודה לו מקרב לב בעד דבריו הנלבבים, והשם יתברך מקור הברכות יברך את כ' ואת כל אשר לו בכל המצטרך, ובמיוחד בהצלחה רבה בתפקידיו ובמילוי משאלות לבבו לטובה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן

קורת רוח מיוחדה ושמחה פנימית גרם לי כתבו ע"ד שלימות הארץ, כי בטוחני שאף שהזכיר יהודא ושומרון כוונתו לכל ארץ ישראל לגבולותי' כמסומן בתורתנו תורת חיים הנתונה מאלקי הארץ והשמים.

ותקותי חזקה, אשר בשאר רוח אשר למר ובהשפעתו יַחדיר השקפה זו בחוגים שיגדלו ויתרחבו ועד שתקבע השקפה זו את הקו ואת המשא ומתן עם האומות – כי כל הקובעים את הקו יראו את המציאות כמו שהיא. כוונתי שנסיגה, חס ושלום, מן הגבולות דעתה הרי זו הזמנה גלוי' לפלישה ולהתקפה ולפעולות מחץ על כל נקודה בארץ, ערעור המצב הבטחוני ועד לסכנה ממש, רחמנא ליצלן.

ובודאי אשר מר וחבריו שי' מכירים את המצב בזה בטוב עוד יותר. ואתו הסליחה על האריכות שלי בזה.


מצילום האגרת. נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 1016 ע' 25.

בארכיון המזכירות נמצאת חבילת מכתבים בנוסח דומה (לכו"כ שרי ממשלה, חברי כנסת ואישי ציבור) בקשר עם יו"ד שבט, ואלי' מצורפת רשימת שמות, תוארים וכתובות, שבראשה מופיע הכותרת "מכתבי ברכה יו"ד שבט ה'תש"ל ע"י מר שלמה מידנצ'יק".

מר רחבעם זאבי: אלוף, פיקוד מרכז. אגרת נוספת אליו – לקמן אגרת ט'תתקנז.