ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר חיים שי' לנדאו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש מכ' על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש ועד כפר חב"ד בביקורו כאן בקשר עם יום השנה העשרים להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר ביו"ד שבט העבר.

כן סיפר לי ע"ד תפקידו בפיתוח של הנמצא מתחת לאדמה וכו'. ובודאי שמע כ' הפתגם הידוע של רבנו הבעל שם טוב בביאור הכתוב "כי תהיו אתם ארץ חפץ", שכל אחד ואחת מבני ובנות ישראל נמשלו לארץ, אשר כל אוצרות וסגולות חפץ חבויים בה, אלא שצריך לגלות אותם על ידי חפירה ופיתוח, לפעמים על ידי הסרת שכבה קלה לפי ערך של עפר, ולפעמים על ידי חפירה בעומק. כן הוא בכל אחד ואחת מישראל שבנפשם ובנשמתם פנימה חבויים ושמורים אוצרות וסגולות ותכונות נפש שאין לשערם, אלא שצריך להוציאם מן הכח אל הפועל.

והרי זהו בעצם מיסודות תורת החסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט, לגלות את הטוב שבכל אחד ואחת מישראל, מתוך אהבת ישראל, וכמים הפנים לפנים. ואף זו מסגולות בני עם סגולה שלב ישראל ער הוא.

והנני מאחל למר הצלחה מרובה בתפקידו, תרתי משמע, ובפרט שעל פי הפ"ש שקבלתי לבו ער לבעיות דורנו, לא רק הכלכליים כי אם גם הרוחניים והמוסריים.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 1064 ע' 79.

מר חיים לנדאו: שר הפיתוח.

יום השנה העשרים: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהסמן בהערות שם.

הפתגם הידוע: ראה כש"ט (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סנ"ז. וש"נ.

הכתוב: מלאכי ג, יב.

וכמים הפנים לפנים: משלי כז, יט.

שלב ישראל ער הוא: ראה שהש"ר פ"ה, ב.