ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יונה שי' כסה

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו.

והנני מודה לו מקרב לב בעד הברכות והאיחולים הטובים, ובמיוחד בעד דבריו הנלבבים וזכרונות ימי קדם, שכמובן גם חרותים בזכרוני.

תקותי חזקה, שככל ימי זכרון בחיי עם ישראל, שהתכלית היא להמשיך מתוכן הימים בכל ימות השנה, כן גם יום השנה, שנת העשרים להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר יעורר ויחזק בלב כל אחד ואחד מאתנו הרצון והמרץ להמשיך בפעולות בעל ההילולא בחיזוק התורה והמסורה בחיי היום יום, במעשה בפועל, פעולות חדורות אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל שכולי חד.

ויהי רצון שכל אחד ואחד יעשה בזה מתוך ניצול מלא של כוחותיו ומדת השפעתו, באופן דמוסיף והולך, בשמחה ובטוב לבב.

וברכה אשיבנו שיתברך מאת ה' מקור הברכות מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה בכל המצטרך לו ולכל אשר לו ומילוי משאלות לבבו לטובה.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מר יונה כסה: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תתב, ובהנסמן בהערות שם.

שנת העשרים להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

אהבת . . שכולי חד: ראה גם לעיל אגרת ט'תשצג, ובהנסמן בהערות שם.

מידו המלאה כו': נוסח ברכה הג' דברכת המזון.