ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הד"ר הרצל שי' רוזנבלום

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו.

והנני מודה לו מקרב לב בעד האיחולים הטובים ודבריו הנלבבים.

וברכה אשיבנו, שיתברך מאת ה', מקור הברכות, וכמו שנאמר ואברכה מברכך – והרי ברכתו של הקדוש ברוך הוא היא ברכה עד בלי די – בכל המצטרך לו ולכל אשר לו. כולל, כמובן, ניצול המרץ והכשרונות בם חונן לטובת עם ישראל בשלימותו (גם אלה שבחו"ל) ולארץ ישראל השלימה לגבולותי'.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן

האומנם לדעת כ' זקוק אני להסברה מיוחדת ולשכנוע אשר טוב לבקר את ארצנו הקדושה ולראות חיי עמנו עם קדוש בארצו בימות החול ובשבתות וכו' מקרוב גם בגשם?


מצילום האגרת. נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 829.

הד"ר הרצל רוזנבלום: עורך העיתון "ידיעות אחרונות".

שנאמר: לך לך יב, ג.