ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר ארי' שי' אליאב

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו.

והנני מודה לו מקרב לב על הברכה ובמיוחד על המגעים והיחסים הידידותיים לאנשי הכפר, אשר ככל דבר טוב בודאי ימשיך להבא ואדרבה במדה הולכת וגדלה.

וברכה אשיבנו, שיתברך מאת ה' מקור הברכות בכל המצטרך לו ולרעייתו וליוצאי חלציהם שיחיו ומילוי משאלות לבבו לטובה.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות ע"ד ניצול המרץ והכשרונות בם חונן לטובת אה"ק ועמנו עם ישראל השוכן בה, אשר לו ניתנה לנחלת עולם.


מר ארי' אליאב: מזכיר כללי, מפלגת העבודה. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'תקכב. ח'תקע. לקמן אגרת ט'תתפג.