ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר גד שי' יעקבי

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש ועד כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו.

מובן שקשה במכתב להביע כל אשר עם לבבי בנוגע הבעיות העומדות על הפרק בפני עמנו בארצנו הק' ובתפוצות, בעיות בגשם וברוח שהא בהא תליא, אף שבהזדמנויות שונות חויתי דעתי בכמה וכמה ענינים.

אבל – נכון לבי ובטוח שנצח ישראל לא ישקר ח"ו, אבל על פי התורה הנקראת תורת חיים, משום שהיא הוראה בחיים ומקור חיים ראויים לשמם, הרי על האדם לעשות כל התלוי בו בדרך הטבע ולשים בה' מבטחו, וכבר הובטחנו וברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 1064 ע' 79.

מר גד יעקבי: חבר הכנסת. אגרת נוספת אליו – לעיל אגרת ט'תנשא.

שנצח . . ישקר: ע"פ לשון הכתוב – שמואל-א טו, כט.

תורת חיים . . הוראה בחיים: ראה זח"ג נג, ב. וראה רד"ק לתהלים יט, ח. גו"א ר"פ בראשית בשם הרד"ק.

על האדם לעשות . . בדרך הטבע כו': ראה גם לקו"ש חל"א ס"ע 172 ואילך. וש"נ.

וברכך . . אשר תעשה: ע"פ לשון הכ' – פ' ראה טו, יח.