ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק גציל שי' פרסקי

תל אביב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, שמסר לי גם מכתבו.

והנני מודה לו מקרב לב על הברכה והאיחולים הטובים ודבריו הנלבבים.

וברכה אשיבנו, שיתברך מאת ה' מקור הברכות, וכמו שנאמר ואברכה מברכך – והרי ברכתו של הקדוש ברוך הוא היא ברכה עד בלי די – בכל המצטרך לו ולכל בני ביתו ויוצאי חלציהם שיחיו, ומילוי משאלות לבבו לטובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן

נעם לי להכיר את בנו שי' אישית, ובמיוחד שמחתי להאפשריות לדון אתו ע"ד כמה מהבעיות הרציניות העומדות ע"ס היום.

ויהי רצון שתהיינה תוצאות מתאימות משיחתנו זו.


מצילום האגרת. נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 1051 ע' 57.

שנאמר: לך לך יב, ג.

את בנו: מר שמעון פרס.