ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר מ. סורקיס שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכ' על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש ועד כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו.

והנני מודה לכ' מקרב לב בעד ברכתו ואיחוליו הטובים בקשר עם מלאות תקופת עשרים שנה להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר ביו"ד שבט העבר.

וכל המברך מתברך בברכתו של הקדוש ברוך הוא, שהיא ברכה עד בלי די, גם ברוך יהי' בכל המצטרך לו ולבני ביתו שיחיו, וכסיום מכתבו יהי רצון שנזכה כולנו יחד לראות בגאולה השלימה, על ידי משיח צדקנו ב"ב.

בכבוד ובברכה.

בודאי ידוע לכ' – שמלפני כשנתיים התחלתי לבקש ע"ד חידוש התנחלות חב"דית בחברון (למיעוטי ההצעה דבגבולותי' דוקא – מעין הסכם והכשר השיטה ד"רצחת וגם ירשת" כפשוטו ממש) – כמובן, בלי תוצאות, אבל לא אמרתי נואש.


מר מ' סורקיס: חבר הכנסת. אגרת נוספת אליו – לעיל חט"ז אגרת ה'תתק.

עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

וכל המברך מתברך: ראה סוטה לח, ב. ירושלמי ברכות ספ"ח, הובא בתוד"ה ואברכה – חולין מט, א.

גם . . יהי': לשון הכתוב – וישלח כז, לג.

שמלפני כשנתיים כו': ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תקיד (ס"ע קעד).

דרצחת וגם ירשת: מלכים-א כא, יט. כוונת הרבי כאן היא לפרעות תרפ"ט, שאז בטל הישוב היהודי בחברון.