ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דוד שי' אלעזר

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו.

והנני מודה לו מקרב לב בעד ברכתו ואיחוליו הטובים.

וברכה אשיבנו, להתברך מאת ה' מקור הברכות, וכמו שנאמר ואברכה מברכיך, בכל המצטרך לו ולזוג' וליוצאי חלציהם שיחיו, ובפרט בהצלחה רבה בתפקידו החדש והאחראי – לטובת עם ישראל אשר לו ניתנה הארץ ארץ ישראל לגבולותי' לנחלת עולם.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 1064 ע' 78.

מר דוד אלעזר: אלוף, ראש אג"מ, המטה הכללי.

וכמו שנאמר: לך לך יב, ג.

בתפקידו החדש: רמטכ"ל צה"ל.