ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אהרן שי' יריב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יו"ר ועד כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו.

והשם יתברך, מקור הברכות, יברך את כ' ואת כל אשר לו בכל המצטרך להם, ובמיוחד בהצלחה רבה בתפקידו הכי אחראי, ומילוי משאלות לבבו לטובה.

כוונתי בנקודות התורפה – היתה לאלו של החיים האזרחים והשקט בעורף וכו'. ובהזדמנות – אבוא בארוכה יותר.

בכבוד ובברכה להצליח בהגנה על שלימות ארצנו השלימה ועמנו לו ניתנה הארץ לנחלת עולם,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 1064 ע' 83.

מר אהרן יריב: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תשנו, ובהנסמן בהערות שם.