ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הד"ר צ. דינשטיין שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו. והנני מודה לכ' בעד איחוליו הטובים.

והשם יתברך, מקור הברכות, יפתח לו את אוצרו הטוב וישפיע ברכה והצלחה לכ' ולרעייתו ובנותיהם שיחיו בכל המצטרך, ובפרט שיצליח בתפקידו האחראי, וימלאו משאלות לבבו לטובה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.


הד"ר צ. דינשטיין: סגן שר האוצר.

יפתח . . הטוב: ע"פ לשון הכתוב – תבוא כח, יב.