ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר צבי שי' גרשוני

שלום וברכה!

ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש ועד כפר חב"ד, הביא לי פ"ש מכ' וגם מסר לי מכתבו, שהי' לי לעונג רב.

והנני מודה לו מקרב לב על הברכה והאיחולים הטובים בקשר עם מלאות תקופת עשרים שנה להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר ביו"ד שבט.

ביחוד נעם לי לשמוע שמקיים מגעים ויחסים ידידותיים עם אנשי כפר חב"ד, ובודאי ימשיך בזה ואדרבה הלוך ומוסיף, ובפרט בשים לב לגזע צור מחצבתו וחינוכו.

וה' יתברך מקור הברכות יברך את כ' ואת רעייתו וכל יוצאי חלציו וצאצאיהם שיחיו בכל המצטרך ובמילוי משאלות לבבם לטובה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


מר צבי גרשוני: חבר הכנסת.

עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.