ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אברהם שי' זילברברג

שלום וברכה!

לעונג הי' לי לקבל פ"ש מכ' על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש ועד כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו.

והנני מודה לו מקרב לב על האיחולים הטובים.

אף אני אשיב לו ברכה, שזכות אבותיו וצור מחצבתו יעמדו לו להמשיך במסורת אבות ולהצליח בעבודתו לטובת הכלל והפרט, בטוב האמיתי, ובנוסח חכמינו ז"ל טוב לשמים וטוב לבריות.

וה' יתברך מקור הברכות יברך את כ' ואת כל אשר לו בכל המצטרך ובמילוי משאלות לבבו לטובה.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


מר אברהם זילברברג: חבר הכנסת, סגן מזכיר תנועת המושבים.

ובנוסח חכמינו ז"ל: קידושין מ, א.