ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות רב פעלים

מוה"ר חיים יעקב שי' שלאַממע

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום א' דר"ח אד"ר . . .

בכלל מובן אשר יחיד ורבים הלכה כרבים, זאת אומרת שאין לסכן את הרבים בשביל הצלת יחיד.

אבל לאידך גיסא בודאי יש למצוא כמה דרכים שהיחיד לא יבוא לסכנה, כגון על ידי איזולאַצי' ביעֶרר באופן שלא תהי' במגע קרוב עם התלמידות, או על ידי איכסונה בבית פרטי שיטפלו בה עד שיוטב מצבה, וכמובן בבית פרטי דתי וכולי. והרי כבר היו כמה מקרים דומים לזה במוסדות חינוך ועשו מעין . . .

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

תקותי אשר כבר קבלו פ"ש ודו"ח מכאן מאלו שבקרו פה בהתועדויות דיו"ד שבט, לפני' ולאחרי', ובפרט מהזכתה בגורל לאלו שהשתתפו בהגרלה והיתה באת-כוחן. ות"ח מראש על כתבו בפרטיות המתאימה גם עד"ז.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. מצו"ב מכתב להנ"ל כדי שיוכל למסור לה בתוספת ביאור אם נצרך, ות"ח.


מו"ה חיים יעקב שלאַממע: מנהל בי"ס למורות "בית רבקה" ביעֶרעס, צרפת. אגרת נוספת אליו – לעיל אגרת ט'תקצ, ובהנסמן בהערות שם.

יחיד . . כרבים: ברכות ט, א. וש"נ.

מצו"ב מכתב להנ"ל: כנראה הוא המכתב הנדפס לאח"ז.