ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מכתבי' נתקבלו, והשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית יברכה בכל המצטרך לה.

לכתבה בנוגע נדרים, בודאי להבא תחדל מלנדור. ובנוגע לאלו שבעבר תבקש התרה על הנדרים ויתירוה, ואין כל מקום לחשש או לדאגה ח"ו. והרב ר' חיים יעקב שי' שלאַממע בודאי יוכל לסדר לה בענין הנדרים ותסיח דעתה מהם.

כיון שתורתנו אומרת "ורפא ירפא", בודאי ממלאה הוראות הרופא ככל אשר מצוה עלי'. ויהי רצון שתהי' רפואתה שלימה וקרובה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.


והרב . . שלאַממע: מנהל בי"ס למורות "בית רבקה" ביעֶרעס, צרפת.

ורפא ירפא: משפטים כא, יט. וראה ב"ק פה, א. שו"ע יו"ד ר"ס שלו.